1   2 3 4 5 6 7 8 9 10
...are Japanese car manufacturers.
Mitsubishi, Subaru, Kia, Toyota
Subaru, Toyota, Honda, Koenigsegg
Toyota, Kia, Subaru, Hyundai
Mitsubishi, Subaru, Honda, Toyota