1   2 3 4 5 6 7 8 9 10
I-80 and I-15 run through ...
Las Vegas
Des Moines
Kansas City
Salt Lake City